Vestermølle Haandværkerlaug

Foreningen til bevarelse af gamle håndværk

Vedtægter

for

Vestermølle

Haandværkerlaug

(Foreningen til Bevarelse af Gamle Håndværk)

 

§ 1.

Navn og hjemsted

 

1.    Foreningens navn er Vestermølle Haandværkerlaug (Foreningen til Bevarelse af gamle Håndværk.)


2.    Foreningens hjemstedsadresse er Oddervej 80 H, 8660 Skanderborg.

 

§ 2.

Formål

 

1.    Foreningens formål er at arbejde for bevarelse af gamle håndværk, dels ved 


a)    at organisere personer med håndværksbaggrund og/eller interesse herfor som medlemmer


b)    at vedligeholde håndværksfærdigheder gennem arbejde med materialer og værktøj


c)    på markeder og messer at demonstrere istandsatte maskiner i drift og udøvelse af håndværk


d)    at forestå oplysning om kulturarvsværdier med baggrund i håndværk.

 

§ 3.

 Medlemmer

 

1.    Enhver person, virksomhed og forening med interesse for foreningens formål kan søge om medlemskab af foreningen ved henvendelse til bestyrelsen. 

       Bestyrelsen afgør, om ansøgeren kan tildeles medlemskab. Hvis medlemskab nægtes, kan ansøgeren få ansøgningen behandlet på førstkommende 

       ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor beslutning træffes med almindeligt flertal. En af bestyrelsen afvist ansøger, har indtil 

       generalforsamlingens beslutning foreligger, ingen medlemsrettigheder.

 

2.    Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, der udleveres ved indmeldelsen.


3.    Det enkelte medlem har selv ansvar for egen person og skadepåførelse af andre under udøvelse af aktiviteter såvel i foreningssammenhæng 

       som på udstillinger og markeder. 


4.    Udmeldelse kan kun ske til kassereren og med mindst en måneds varsel.

 

§ 4.

Eksklusion

 

1.         Medlemmer, der handler i strid med foreningens vedtægter, eller som ved deres optræden skader foreningens formål og omdømme, 

            kan ekskluderes af foreningen. 

            En sådan beslutning kræver 4/5 flertal på et bestyrelsesmøde, hvor alle er mødt.


2.         Det pågældende medlem skal have adgang til dette møde for personligt at kunne tale sin sag.


3.         En eksklusion kan af vedkommende appelleres til førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse med almindeligt flertal.

 

§ 5.

Generalforsamling

 

1.        Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


2.        Kun medlemmer, der har betalt det sidst forfaldne kontingent og har været medlem mindst en måned før generalforsamlingen, er stemmeberettigede.


3.        Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med angivelse af dagsorden ved brev, telefax eller e-mail til samtlige 

           medlemmer med mindst fire ugers varsel.


4.        Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest to uger før generalforsamlingen. 

           Senere indkomne forslag kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen. En evt. revideret dagsorden sendes til medlemmerne senest 

           en uge før generalforsamlingen.


5.        Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed, hvis ikke andet er anført i vedtægterne. 

           I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.


6.        Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Ethvert medlem, jf. § 3, stk. 1, har en stemme. 

           Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt minimum 

           fem personer forlanger det, ved personvalg dog blot et medlem.


7.        Der føres protokol over generalforsamlingens forløb, og denne underskrives af dirigenten og sekretæren.


8.        Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.


4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for indeværende forenings år, samt

   fastsættelse af kontingent for det følgende år.            

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af:

                    a. bestyrelsesmedlemmer, tre i lige år, to i ulige år.

                    b. to bestyrelsessuppleanter

                    d. to revisorer

                    e. en revisorsuppleant

7. Eventuelt.

 

 

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling

 

1.         Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal

            indkaldes, når mindst em femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt 

            over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes

behandlet. Bestyrelsen skal på anmodning oplyse ethvert medlem om foreningens aktuelle medlemstal.


2.         En medlemsønsket ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter 

            begæringens modtagelse og holdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.

 

§ 7.

Bestyrelsen

 

1.         Bestyrelsen har fem medlemmer, som konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


2.         Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.


3.         Valg sker på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen – i lige år vælges tre 

            bestyrelsesmedlemmer, i ulige år to bestyrelsesmedlemmer.


4.         Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder

            formanden eller næstformanden, er til stede.


5.         Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.


6.         Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.


7.         Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver


8.         Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 8.

Tegningsret

 

1.         Foreningen forpligtes ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal

            være formandens eller næstformandens

 

§ 9.

Hæftelse

 

1.         Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver til hørende

            formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse

 

§ 10.

Medlemskab (-er)

 

1.         Bestyrelsen varetager foreningens medlemskab af Foreningen Vestermølle, jf. aftale om 

            leje af foreningslokale indgået med Skanderborg Kommune.


2.         Bestyrelsen kan indmelde foreningen i andre jf. formålet (§ 2) relevante foreninger og sammenslutninger.

 

 

§ 11.

Regnskab og revision

 

1.         Regnskabsåret følger kalenderåret.


2.         Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kasse og bankindestående.


3.         Foreningens revisorer har til enhver tid adgang til bogføring og regnskaber.


4.         Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab samt status.


5.         Regnskabet skal foreligge til revision inden udgangen af februar.


6.         Det revisor-påtegnede regnskab behandles og underskrives af den samlede bestyrelse

inden udgangen af marts og tilstilles medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen


7.          Efter indstilling fra bestyrelsen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af årets 

            overskud eller inddækning af underskud.


8.         Beløb afsat til et nærmere bestemt formål kan kun disponeres med generalforsamlingens godkendelse.

 

 

§ 12.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

 

1.         Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske, når mindst 2/3 af de tilstedeværende 

           medlemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for


2.        Beslutning om opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer deltager i den generalforsamling, der behandler forslaget, 

           og at 2/3 af de mødte stemmer for.  Er der på generalforsamlingen ikke mødt 2/3 af medlemmerne, og forslaget fastholdes, indkaldes 

           til en ny generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel, og her kan forslaget vedtages med 2/3 af stemmerne uanset de mødtes antal.


3.        Den generalforsamling, der beslutter foreningens ophævelse, træffer beslutning om anvendelse af evt. formue.  

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Vestermølle 17. juni 2011.

Jørgen Lund Christiansen

Dirigent

 

Bestyrelsesmedlemmer 2017

 

Frede Andersen

Jørn Kirkegaard

Per Sørensen

Per Nielsen

Ole Holm

 

Suppleanter

Flemming Rousseau

Per Knudsen

 

Revisorer:

Mogens Elmquist

Ragnhild Kruse Breindahl

 

Revisor suppleant:

Flemming Rousseau